About TL World Tour (By Thee - Lin Group Co.,Ltd)

ประวัติความเป็นมา

TL World Tour (By Thee – Lin Group Co.,Ltd) ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์ของคณะทำงาน ภายใต้ปรัชญา “ โลกทั้งใบไม่ไกลเกินเรา ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วยผลงานมากมายทั้งในและต่างประเทศ ณ โอกาสนี้ทางบริษัทมีความภูมิใจเรียนเสนอบริการต่างๆ เหล่านี้ อาทิ

 • จัดบริการทัศนศึกษาสัมมนา ดูงาน การประชุมนานาชาติ คณะผู้บริหาร-ข้าราชการทุกหน่วยงาน
 • บริการจัดทัศนาจรแก่สมาชิกลูกค้า คณะผู้บริหาร – พนักงานของทุกหน่วยงานในภาคเอกชนในลักษณะการ ให้รางวัล (INCENTIVE GROUP) ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
 • บริการจัดทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยวทั้งเดี่ยว และหมู่คณะ จัดแพ็คเก็จทัวร์ ในประเทศและต่างประเทศ (OUTBOUND, INBOUND, DOMESTIC TOUR OPERATOR)
 • บริการรับสำรอง และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคายุติธรรม ทุกสายการบิน โรงแรมชั้นนำทั่วโลก
 • เรือสำราญ ตั๋วรถไฟทุกเส้นทางในทวีปยุโรป เป็นตัวแทนยื่นวีซ่า จัดหารถทัศนาจรทุกชนิด

อนึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญการพิเศษในเรื่องของการจัดการศึกษาดูงาน สัมมนากับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถจัดรายการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์กิจกรรม และเส้นทางที่ท่านกำหนดได้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากการทัศนศึกษาปกติทั่วไปด้วยทีมงานส่วนสำนักงาน และหัวหน้าทัวร์ที่มีความสามารถ และประสบการณ์สูง

คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารและทีมงาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานที่ปรึกษา

พลตำรวจตรีอนันต์  มีเคราะห์ดี

พลตำรวจตรีอนันต์ มีเคราะห์ดี

ที่ปรึกษา

คุณอชิระ สุทธิธนกูล

คุณอชิระ สุทธิธนกูล

ที่ปรึกษา (ฝ่ายกฎหมาย)

คุณพัชรากร พูลแก้ว

คุณพัชรากร พูลแก้ว

กรรมการผู้จัดการ

คุณนฤธัช สีบุญเรือง

คุณนฤธัช สีบุญเรือง

ผู้จัดการทั่วไป

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฎิบัติการ

คุณอุ้ม

คุณอุ้ม

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี

คุณหนึ่ง

คุณหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านวีซ่า

คุณปราโมทย์ นาสวน

คุณปราโมทย์ นาสวน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านเอกสาร

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ทีมงานมัคคุเทศก์

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ทีมงานมัคคุเทศก์

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ทีมงานมัคคุเทศก์

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ทีมงานมัคคุเทศก์

คุณ xxxxx xxxxx

คุณ xxxxx xxxxx

ทีมงานมัคคุเทศก์

ที่ตั้งสำนักงาน :
386/22 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว TL World Tour (By Thee – Lin Group Co.,Ltd) เลขที่ 11/09173

โทรศัพท์ : (+66) 0-2932-1235

รูปแบบธุรกิจและภารกิจหลัก

รูปแบบธุรกิจ : บริการการท่องเที่ยว

ภารกิจหลัก :

 1. จัดบริการทัศนศึกษาสัมมนา ดูงาน การประชุมนานาชาติ คณะผู้บริหาร – ข้าราชการ ทุกหน่วยงาน
 2. บริการจัดทัศนาจรแก่สมาชิกลูกค้า คณะผู้บริหาร – พนักงานของทุกหน่วยงานในภาคเอกชน ในลักษณะการให้รางวัล (INCENTIVE GROUP) ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
 3. บริการจัดทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยวทั้งเดี่ยว และหมู่คณะ จัดแพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ (OUTBOUND, INBOUND, DOMESTIC TOUR OPERATOR)
 4. บริการรับสำรองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคายุติธรรม ทุกสายการบิน โรงแรมชั้นนำทั่วโลก เรือสำราญ ตั๋วรถไฟทุกเส้นทางในทวีปยุโรป เป็นตัวแทนยื่นวีซ่า จัดหารถทัศนาจรทุกชนิด

ปรัชญาของธุรกิจ : “โลกทั้งใบไม่ไกลเกินเรา”

เป้าหมายของบริการ : สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และตอบสนองความต้องการ ผู้ใช้บริการสูงสุด

บุคลากร : มืออาชีพ มีความรับผิดชอบตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

สมาชิกภาพ :

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( TAT. )
 • ผู้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยวประเภททั้งในและต่างประเทศ (ใบประกอบอนุญาตเลขที่ 11/09173)

ประสบการณ์ในการบริการ

หน่วยงานราชการ

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐสภา ได้แก่

 • คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้แก่

 • สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
 • คณะนายกเทศมนตรี สำนักงานตำบลโคกตูม จ.ลพบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด
 • คณะพาณิชยการ จ. สระบุรี
 • สำนักงานจังหวัดลพบุรี
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • คณะมหาวิทยาลัยราชภัฎ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ฯลฯ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน

 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
 • มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • บริษัท McThai
 • บริษัท ซีเนคเทค จำกัด
 • บริษัท ดี ที เทเลดาต้า จำกัด
 • บริษัท ทู-บิท จำกัด
 • หจก. เค.เค. อิเล็คทริค
 • บริษัท คาร์ อิมเมจ จำกัด (LENSO)
 • บริษัท ลอริอัล (ประเทศไทย) จำกัด
 • JEEP JAMBOREE Thailand
 • บริษัท กรุงเทพพาณิชประกันภัย จำกัด
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
 • บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • World Ceramic Center Co.,Ltd.
 • ฯลฯ

ภาพความประทับใจบางส่วนในการทำงาน

Contact Us

TL World Tour (By Thee – Lin Group Co.,Ltd)
386/22 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

(+66) 0-2932-1235
info@tlworldtour.com

LINE Friend